ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด
  • Date: 01/01/1970
  • Skill: ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system
  • Live demo:
  • Categories: