ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ 1,000 วัตต์ off grid system

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: รร.บ้านแม่หาด ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  • Date: 01/01/1970
  • Skill: ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ 1,000 วัตต์ off grid system
  • Live demo:
  • Categories: